Översiktsplan Nödinge. Den fördjupade översiktsplanen ska bidra till en långsiktig hållbar utveckling i kommunen och regionen. Den anger kommunens ställningstagande för hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras i Nödinge. Arbetet har tagit sin utgångspunkt i regionala mål och strategier och den starka tillväxt som Nödinge står inför.

Syftet är att stärka ortens utveckling till en attraktiv småstad utifrån de kvaliteter som redan finns. Stora utmaningar är framförallt bostadsbristen, ökande socioekonomiska skillnader mellan olika geografiska områden och klimatförändringarna. Planen sträcker sig till år 2030.

Då lever och verkar drygt 10 000 invånare i Nödinge. Det betyder att småstaden ska växa med 4-5 % varje år. I planen finns också tankar om framtiden på längre sikt. Fokus ligger på en stationsnära utveckling med en blandning av bostäder, verksamheter och service med en väl fungerande infrastruktur. Det skapar förutsättningar för hållbara resvanor.

Översiktsplan Nödinge

Fler arbetande, boende och besökande är en förutsättning för att serviceutbudet kan utvecklas. En ökad koncentration av människor gör att värdefulla natur- och rekreationsområden kan bevaras. Bebyggelsen
kompletteras med varierade offentliga rum och en god gestaltning sätter sin prägel på bebyggelsen och de offentliga rummen. Nödinges utformning ska utgå från befintliga värden som naturmiljö, kulturmiljö och sociala värden och präglas av variation, mångfald och flexibilitet.

Översiktsplan Nödinge

Den fördjupade översiktsplanen innehåller riktlinjer för hur mark- och vattenområden i Nödinge ska användas. Centrala Nödinge är ett prioriterat utvecklingsområde. Där ska det växa fram en blandad och relativt tät byggelse. Södra Nödinge byggs ut med bostäder, kollektivtrafik och service samtidigt som gröna kilar mot Vättlefjäll bevaras. Grönområdena kring Vimmersjön stärks som rekreationsområde. Jordbruksmarken och de stora naturområdena runt orten bevaras i största möjliga mån. På längre sikt kan Nödinge fortsätta att växa norrut och närma sig Nol och Alafors.

översiktsplan Nödinge

Konsekvenser av den fördjupade översiktsplanen har analyserats ur tre hållbarhetsperspektiv: miljökonsekvenser, sociala konsekvenser och ekonomiska konsekvenser. Den samlade bedömningen är att planeringen utgör goda förutsättningar för en hållbar samhällsutveckling på lång sikt. Genomförande av planeringen kräver fortsatt arbete inom flera
områden. Planeringen behöver också följas upp kontinuerligt.

Social konsekvensanalys

Nödinge står inför en rad utmaningar. Antalet invånare ska fördubblas och orten ska gå från förortskaraktär till en attraktiv småstad, och med det ges en ny identitet. Centrala Nödinge ska förtätas och bli mer tillgängligt för gående och cyklande. Det tydligt segregerade boendet ska byggas bort. Nödinges utmaningar tillsammans med regionens utmaningar såsom bostadsbrist, klimatförändring och ökade socioekonomiska skillnader mellan geografiska orter, motiverar en fördjupad översiktsplan för Nödinge – FÖP Nödinge 2030.

I denna rapport redovisas en social konsekvensanalys och barnkonsekvensanalys av utställningshandlingen av FÖP Nödinge 2030. Analysen har genomförts under processliknande former, där utställningshandlingen analyserats och reviderats utifrån Swecos analyser, i flera omgångar. Det innebär att flera av de sociala konsekvenser och barnkonsekvenser som i tidigt skede identifierats, har hanterats och utvecklats i FÖP Nödinge för att på så sätt undvika negativa konsekvenser.

översiktsplan nödinge


Den fördjupade översiktsplanen för Nödinge skapar förutsättningar för en sammanhållen bebyggelse som utgår från Nödinges pendeltågsstation. Förtätningar, större utbud av handel och service samt en tillgänglig och attraktiv grön- och blåsstruktur utgör, tillsammans med en trafikprincip där gång och cykel ska vara det självklara valet för lokala resor, grundstommen i Nödinges framtida utveckling. Därutöver ska Nödinge få fler attraktiva mötesplatser, samutnyttjande av lokaler och parkeringsytor samt att den
offentiga miljön och bebyggelsen ska kännetecknas av god gestaltning och arkitektoniska värden.

Trygg och säker

Att bygga småstad handlar om mer än att bygga bostäder och infrastruktur. Människorna i staden ska känna sig trygga och säkra, deras vardagsliv ska fungera genom en hög grad av tillgänglighet, närhet, orienterbarhet och överblickbarhet. Människor behöver känna samhörighet och tillit, de ska uppleva att de bor i en sammanhållen stad där befolkningen har rättvisa möjligheter att delta, där jämlikhet och jämställdhet samt människornas hälsa har stor betydelse.

översiktsplan nödinge

Swecos bedömning är att den fördjupade översiktsplanen för Nödinge har mycket goda ambitioner och stora förutsättningar för att säkerställa ett gott liv för invånarna. De sociala effekterna och barnkonsekvenserna har getts stort utrymme i arbetsprocessen. Arbetet har utgått från nationella, regionala och lokala mål om bland annat minskade utsläpp av växthusgaser, minskade bullernivåer, ökad andel kollektivtrafik, god bebyggd miljö och ett Ale där där det är lätt att leva.

Snabb befolkningsökning

De risker som Sweco vill uppmärksamma handlar om segregation i boendet, hanteringen av trafiken och svårigheter i samband med den snabba befolkningsökningen. FÖP Nödinge 2030 behöver följas upp med riktlinjer för att bättre hantera bostadsbyggandet och fördelningen mellan hyresrätter, bostadsrätter och äganderätter.

Hyresrätten har en avgörande betydelse för att skapa rörlighet på bostadsmarknaden och att ge människor möjlighet att göra bostadskarriärer inom orten. Upplåtelseformerna måste blandas och hyresrätter får inte ges sämre lokaliseringar, exempelvis längs trafikerade gator för att fungera som bullerskydd. Byggherrar vill i störst utsträckning bygga bostadsrätter, och här finns problem i samband med den fragmenteriska detaljplaneprocessen.

Kommunen bör utnyttja möjligheten med markanvisningar och exploateringsavtal för att säkerställa att hyresrätter verkligen byggs blandat med övriga bebyggelse så att boende i bostadsrätterna ges samma möjligheter att använda omgivningarna.

Källa: Ale.se

Översiktsplan Nödinge Översiktsplan Nödinge Översiktsplan Nödinge Översiktsplan Nödinge Översiktsplan Nödinge Översiktsplan Nödinge

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *